ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในประเด็นเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กลไกการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อรองรับการดำเนินงานทั้งในระดับพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้ได้แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ตั้งแต่ขั้นตอนการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยก จนกระทั่งถึงการดำเนินคดีในชั้นอัยการและศาล โดยมี พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน รวม ๓๕ คน ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป