นายฤภวัฒน์ โพธิ์น้อย นักพัฒนาสังคมชำนาญการเข้าร่วมตรวจเยี่ยม ปฎิบัติในการตรวจIUUและค้ามนุษย์ในโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและเรือประมง

กคม. มอบหมายนายฤภวัฒน์ โพธิ์น้อย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมตรวจเยี่ยม ประชุม ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการตรวจIUUและค้ามนุษย์ในโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและเรือประมงกับศปมผ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 9 - 10 มิ.ย. 59 ณ ศรชล.เขต 1 - 3 สรุปได้ดังนี้. 1.ได้ชี้แจง ภารกิจ ของ พม.ในการตรวจการป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์ในโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ และเรือประมงนอกน่านน้ำ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ข้อบ่งชี้เบื้องต้นของการค้ามนุษย์ การคัดแยก การคุ้มครอง คุณสมบัติ และอำนาจ พนง. จนท. ตามพรบ. การส่งกลับ...รวมทั้งตอบซักถามต่างๆ 2. หัวหน้าชุดตรวจทร.ชมเชยการปฏิบัติงานของ จนท.ชุดตรวจพม.ทุกจังหวัด เข้มแข็งและร่วมมืออย่างดี 3. ปัญหาส่วนใหญ่เป็นของกรมประมง และกระทรวงแรงงาน ซึ่งถ้าทำทุกอย่างถูกต้องแล้ว จะไม่ค่อยพบการค้ามนุษย์ 4. การแจ้งเป้าหมายตรวจ ขอให้เป็นความลับ และอาจแจ้งกระชั้นชิด เพื่อป้องกันข่าวรั่ว 5.การตรวจอาจตรวจถึงเดือน ธ.ค.59 6. ปัญหา 6.1.เด็กที่ติดตามลงเรือ ต้องคุ้มครองตาม พรบ.เด็กหรือไม่ 6.2.ในเรือลูกเรือแจ้งว่าถูกบังคับใช้แรงงาน เข้าค้ามนุษย์ พอลากเข้าฝั่ง กลับคำ 6.3 การคัดแยก หากมีข้อโต้แย้งกัน ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ชี้ขาด หากไม่เห็นด้วยให้ลงความเห็นแย้งไว้ 6.4 ควรมีการอบรม พนง.จนท ตามพรบ. อย่างต่อเนื่อง และถอดบทเรียน จากการปฎิบัติงาน รวมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาเมื่อพบปัญหาในทางปฏิบัติ 6.5 ในทะเล หากทร.พบการกระทำผิดค้ามนุษย์ให้รวบรวมพยานหลักฐาน บันทึกการจับกุม ส่งพนักงานสอบสวน โดยสำเนาบันทึกประจำวัน เป็นหลักฐานด้วย และควรแต่งตั้งให้ทร.เป็น พนง.จนท.ตามพรบ.ค้ามนุษย์ ในทะเลด้วย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป