โรดแมปเร่งด่วนของไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์

โรดแมปเร่งด่วนของไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ สิ่งต่อจากนี้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะได้เสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโรดแมปเร่งด่วนและใช้เป็นกรอบในการติดตามงานและจัดทำรายงานปีหน้าที่จะส่งให้สหรัฐฯซึ่งจะได้ประสานพลัง "ประชารัฐ" ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานตามโรดแมปต่อไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป