นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ หูหนวกโลก

วันที่ 25 ก.ย. 59 เวลา 11.30 น . ณ ลานกิจกรรมหน้า Hard Rock Café สยามสแควร์ กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ หูหนวกโลก โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง "ทำอย่างไร กับการมีส่วนร่วมของคนหูหนวกในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน"เพื่อให้คนหูหนวกและคนหูตึงมีความตระหนักรู้ในบทบาทของตนเองผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่เป็นเวทีแสดงความสามารถและศักยภาพของคนหูหนวก เป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งและสมานฉันท์ในกลุ่มคนหูหนวก คนหูตึง และคนทั่วไปอย่างดีขึ้น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป