โครงการเสริมพลังใจและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑

โครงการเสริมพลังใจและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ พาราไดซ์รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีให้เกิดการทำงานร่วมกัน เป็นระเบียบแบบแผนมีคุณภาพ, เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อภารกิจงาน องค์กร เสียสละ และมีความทุ่มเทต่อภารกิจงานที่ตนเองรับผิดชอบ ,เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรในทุกระดับและสายงาน ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เข้ารับการคุ้มครองได้ และเห็นคุณค่าของตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในองค์กร เพื่อปลูกฝังทัศนคติการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป