โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๑ และ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๑ และ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนองาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ศิลปะและเทคนิคในการนำเสนอ แนวทางการเลือก วิถีการนำเสนอและการเสือกใช้สื่อที่เหมาะสมในการนำเสนอ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในการนำเสนอที่เหมาะสมในรูปแบบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป