การประชุมหารือเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การประชุมหารือเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ วันจันทร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ๓ พญาไท นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ในการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย Professor Beth Van Schaack และนักศึกษาจาก Stanford Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา รศ. ดร. พิศวาท สุคนธพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง และผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ สำนักอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้งหมดจำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมการประชุม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป