ประชุมคณะกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่1/2562

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่1/2562 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค ในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (E-AHT) และระบบสารสนเทศระดับปฏิบัติการของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมพัฒนาระบบฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 คน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป