โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม Le Celeste ชั้น ๑๐ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและถอดบทเรียน การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยรวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานเพื่อนำบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อน และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๙๐ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป