การประชุมผู้แทนฝ่ายไทยเพื่อเตรียมการประชุมทวิภาคีไทย - สปป.ลาว

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมผู้แทนฝ่ายไทย เพื่อเตรียมการประชุมทวิภาคีไทย - สปป.ลาว พิจารณาแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารซีพีทาวเวอร์ ๓ (พญาไท) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป