มอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด

ระหว่างวันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๕๐ คน เข้าร่วมการประชุม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป