อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์และฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 นายประวิทย์ ร้อยแก้ว อัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 2 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด บรรยายหัวข้อกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 8 แห่ง บ้านภูมิเวท บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป