• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 27/06/2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 

ซึ่งมีตัวแทนจาก Shelter ทั้ง 9 แห่ง และหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วม โดยการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุวรีย์ ใจหาญ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในการมอบนโยบายด้านการฝึกอบรม และบันทึกข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป