งานต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ (๖ มิ.ย. ๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิดหลัก : "ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ ประธานในพิธีมอบรางวัลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ๔ ด้าน รวม ๑๒ รางวัล สำหรับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น คือ ๑) ด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ๒) ด้านการดำเนินคดี ๓) ด้านการป้องกัน ๔) ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ และสำหรับสื่อมวลชน ๓ รางวัล จากสื่อประเภทโทรทัศน์และวิทยุ และยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือ "MOU ฉบับประชารัฐ" ระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ รวม ๖๐ หน่วยงาน ซึ่งมีสาระสำคัญ ๑๒ ข้อ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ท่านไมตรี อินทุสุต) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านอนุสันต์ เทียนทอง) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านอภิชาติ อภิชาตบุตร) และข้าราชเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป