• darkblurbg

การดำเนินงาน

ประกาศทั่วไป/DOWNLOAD เอกสาร


คำสั่ง

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลด
1 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในคดีค้ามนุษย์

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในคดีค้ามนุษย์

03/11/2558

2 คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๓/๒๕๕๘

คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๓/๒๕๕๘

03/11/2558

3 การจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

การจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

03/11/2558

4 อนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘

23/12/2558

5 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ MOU

คำสั่งคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๑/๒๕๕๙

03/03/2559เกี่ยวกับกฎหมายฯ

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550

03/11/2558

2 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

03/11/2558

3 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

03/11/2558

4 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

07/02/2560

5 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

06/06/2560รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2558

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2558

14/07/2559

2 TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 2015

TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 2015 THE ROYAL THAI GORERNMENT' ' S RESPONSE

14/07/2559

3 รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2559

รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2559

19/01/2561

4 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2560

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2560

05/06/2561

5 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2555 (ENG)

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี2555 (ENG)

29/01/2562เอกสารต่างๆ

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลด
1 1. หลักเกณฑ์การประกวดแอนิเมชั่น

1. หลักเกณฑ์การประกวดแอนิเมชั่น

14/03/2562

2 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

03/11/2558

3 เอกสารสำหรับชี้แจงหรืออบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษ...

เอกสารสำหรับชี้แจงหรืออบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

23/12/2558

4 แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

หนังสือเชิญผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เรื่อง การปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

13/01/2559

5 ประกาศเงินรางวัลนำจับ

ประกาศเงินรางวัลนำจับ

03/03/2559วีดีทัศน์ วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 2561

วีดีทัศน์ วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 2561 โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกัน...

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนางสาว อุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อาทิเช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ จำนวนกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้นและการป...

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. นางสาว อุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และการประกวดแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ ชั้น ๖ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และการประกวดแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๙ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อก้าวสู...

วันจันทร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อก้าวสู่สากล ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมี นายอโณทัย อุดมศิลปะ นักวิชาการและที่ปรึกษาอิสระด้านสื่อสารมวลชน บรรยายเรื่องความสำคัญ รูปแบบ/ประเภทของการประชุมระหว่างประเทศ และการจัดการประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงเรื่องการเจราจาในปการระชุมระหว่างประเทศ ร่วมด้วย นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ ผู้อำนวยการกองสนธิสัญญากรสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้บรรยายเรื่องการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศและเรื่องการจัดพิธีลงนาม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรจากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และสำนักงานพัฒนาสังคมลความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อก้าวสู...

วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อก้าวสู่สากล ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมี นายนนทศิริ บุรณศิริ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้และอดีตรองอธิบดีกรมพิธีการทูต บรรยายเรื่องพิธีการทูตและมารยาทสากล มารยาทบนโต๊ะอาหารและการใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร รูปแบบและขั้นตอนการจัดงานเลี้ยงรับรองและมารยาทในการเข้าร่วม และการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรจากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้เ...

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๔ ณ โรงแรมปริ๊นพาเลช กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลผลิตของโครงการ CM4TIP สรุปการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ JICA และรายงานการสิ้นสุดโครงการ CM4TIP ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย JICA จำนวน ๒๙ คน

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกัน...

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อาทิเช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ จำนวนกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

การประชุมหารือ แนวทางการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลระ...

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รอง ปพม. เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลระดับชาติด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อให้เป็นไปตาม MOU ฐานข้อมูลระดับชาติที่ได้มีการลงนามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กคม. สถานคุ้มครองทั้ง ๘ แห่ง และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ณ ร.ร.เดอะเกรซ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชุมระหว่างประเทศระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมระหว่างประเทศระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศกัมพูชา,ลาว,เมียนมาร์,เวียดนาม,ญี่ปุ่น และประเทศไทย จำนวนกว่า ๑๐๐ คน วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถานการณ์ ระบบช่วยเหลือส่งกลับ และคืนสู่สังคม รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค

ประชุมระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว เรื่องการศึกษาในการติดตามผู้เส...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรัตนา นนทปัทมะดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นประธานการประชุมระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว เรื่องการศึกษาในการติดตามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนลาว วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับความร่วมมือจาก JICA ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและสปป.ลาว จำนวน ๓๕ คน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการติดตามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คืนกลับสู่สังคมต่อไป

ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกัน แล...

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อาทิเช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ จำนวนกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ประชุมมติร่างกฏหมาย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ได้มีการประชุมมติร่างกฏหมาย ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ๓ (พญาไท) ท่านอุษณี กังวารจิตต์ เป็นประธาน (รองปลัดกระทรวง พม.)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเพิ่มเติมความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการไว้ ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องภาณุรังษี

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแ...

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีค้ามนุษย์ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและ...

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป