การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 27/06/2559

ซึ่งมีตัวแทนจาก Shelter ทั้ง 9 แห่ง และหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วม โดยการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุวรีย์ ใจหาญ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในการมอบนโยบายด้านการฝึกอบรม และบันทึกข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 3 / 2559

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 04/07/2559

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 3 / 2559 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม. จันทรวิทุร ชั้น5 อาคารกระทรวงแรงงาน

อ่านต่อ


การอบรมโครงการป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ของสตรีและบุคคลในครอบครัว

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 04/07/2559

การอบรมโครงการป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ของสตรีและบุคคลในครอบครัว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น.ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล)ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ของสตรีและบุคคลในครอบครัว กล่าวรายงานโดยรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ท่านวันเพ็ญ สุวร...

อ่านต่อ


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 04/07/2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ท่านวันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์) เป็นประธานพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4” กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (ท่านพัชรี อาระยะกุล) ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม

อ่านต่อ


ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 04/07/2559

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ่านต่อ


วันที่ 13 กันยายน 2559. เวลา 14.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดพม. เป็นประธานการประชุม เปิดใจ...ต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย โดยมีผู้แทน เครือข่าย องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม จำนวน 50 คน. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 14/09/2559

วันที่ 13 กันยายน 2559. เวลา 14.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดพม. เป็นประธานการประชุม เปิดใจ...ต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย โดยมีผู้แทน เครือข่าย องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม จำนวน 50 คน. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ


กองต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำ (ร่าง) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2560-2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย.59 ณ รร.อินโดจีน

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/09/2559

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำ (ร่าง) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2560-2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย.59 ณ รร.อินโดจีน.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยได้รับเกียรติจากท่านวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.สระแก้ว ให้เกียรติมาเป็นประธาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ จ.สระแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี ประกอบด้...

อ่านต่อ


กลุ่มนโยบายเเละวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็นเเละข้อเสนอเเนะในการจัดทำ(ร่าง)นโยบาย ยุทธศาสตร์ เเละมาตรการในการป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2560-2564 ณ โรงเเรมสุนีย์ จ.อุบลราชธานี

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 29/09/2559

กลุ่มนโยบายเเละวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ☺ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็นเเละข้อเสนอเเนะในการจัดทำ(ร่าง)นโยบาย ยุทธศาสตร์ เเละมาตรการในการป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2560-2564 ณ โรงเเรมสุนีย์ จ.อุบลราชธานี โดยมี พันเอกเวิน จำปาสา รองผอ.กอ.รมน. จ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ☺ โดยมี รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ เเละคณะวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้เเล...

อ่านต่อ


เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2559 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีดำเนินการ ดังนี้

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 30/09/2559

เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2559 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีดำเนินการ ดังนี้ => แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสถานการณ์การค้ามนุษย์ กระบวนการทำงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆของประเทศไทย => การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ การเสริมพลังผู้ปฏิบัติงา...

อ่านต่อ


พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมงานโครงการ “ประชาสังคมเข้มแข็ง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์”

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 06/10/2559

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมงานโครงการ “ประชาสังคมเข้มแข็ง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์” และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) กับหน่วยงานรัฐ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุ...

อ่านต่อ


โครงการวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะโลกประจำปี 2559 (World Homeless Day)

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 11/10/2559

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ หัวลำโพง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะโลกประจำปี 2559 (World Homeless Day) พร้อมกล่าวถ้อยแถลงเนื่องในวันผู้ใช้ชีวิต ในที่สาธารณะโลก ประจำปี 2559 (World Homeless Day) เกี่ยวกับความร่วมมือการให้บริการและสวัสดิการ สำหรับค...

อ่านต่อ


หมายจับผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีค้ามนุษย์ ที่หลบหนีการประกันตัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 21/11/2559

หมายจับผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีค้ามนุษย์ ที่หลบหนีการประกันตัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านต่อ


โครงการ Migration EU eXpertise (MIEUX) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการส่งต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และคืนสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพ

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 24/11/2559

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 วลา 13.30 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัดพม.) พร้อมด้วย นางลุยซา ราเกอร์ อัครราชทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบส่งต่อและคืนสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการ Migration EU eXpertise (MIEUX) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การดำเนินงานเกี่ย...

อ่านต่อ


ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะให้การต้อนรับ และมีการเยี่ยมชมกิจกรรมการเล่นตะกร้อและฟุตบอลของผู้ที่มาใช้บริการ ณ ลานกีฬา จากนั่นได้ไปเยี่ยมชมครอบครัวผู้ใช้บริการชาวลาวและชาวเมียนมา และจากนั่นทางคณะฯรับฟังบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 24/11/2559

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการประมง(PECH)ของรัฐสภายุโรปได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี โดยมี ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะให้การต้อนรับ และมีการเยี่ยมชมกิจกรรมการเล่นตะกร้อและฟุตบอลของผู้ที่มาใช้บริการ ณ ลานกีฬา จากนั่นได้ไปเยี่ยมชมครอบครัวผู้ใช้บริการชาวลาวและชาวเมียนมา และจากนั่นทางคณะฯรับฟังบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม และมีกา...

อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4/2559

 • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 • 25/11/2559

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4/2559 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

อ่านต่อ


การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป