• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 04/07/2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา14.00 น. รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ท่านวันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์)เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็กสตรี จากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4กล่าวรายงาน โดยผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (ท่านพัชรี อาระยะกุล) ณโรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวพนักงานสอบสวนหญิง ทนายความ ผู้แทนองค์กรเอกชนเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ วิทยากร และสื่อมวลชนรวมจำนวน 200 คน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์แก่ทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และพนักงานสอบสวน

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป