• darkblurbg

การดำเนินงาน

วีดีทัศน์ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

วีดีทัศน์ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์

ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแ...

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีค้ามนุษย์ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและ...

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป