• darkblurbg

ภาพกิจกรรม

ประกาศทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร


คำสั่ง

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ ดาวน์โหลด
1 คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓... คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน
2 คำสั่งบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ปี 53-64 คำสั่งบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ปี 53-64
3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
5 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบ วิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

เกี่ยวกับกฎหมายฯ

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
2 สิทธิประโยชน์ของพนักงานกองทุนเพื่ออการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สิทธิประโยชน์ของพนักงานกองทุนเพื่ออการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
3 แบบสัญญาจ้างพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แบบสัญญาจ้างพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
4 แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตการลาประเภทต่างๆของพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการ... แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตการลาประเภทต่างๆของพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
5 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วยการบริหา... ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ ดาวน์โหลด
1 Thailand’s Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2021 Thailand’s Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2021
2 รายงานผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2564 รายงานผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2564
3 Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2020 Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2020
4 รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของประเทศไทย ประจำปี 2563 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2563
5 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี 2561 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี 2561

เอกสารต่างๆ

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน เด็กและเยาวชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรา... ประกาศผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน เด็กและเยาวชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565
2 วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 1) หลักเกณฑ์การเสนอชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 2) หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 3) หลักเกณฑ์การเสนอชื่อหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565
3 เอกสารประกอบการขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ เอกสารประกอบการขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการผ้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
4 การยื่นเอกสารคำร้องขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐ... การยื่นเอกสารคำร้องขอรับเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ผู้ว่าราชการ 76 จังหวัด)
5 วงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการให้การ สนับสนุนจากกองทุน... วงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการให้การ สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รับสมัครงาน

ลำดับ รายการประกาศ รายละเอียดการประกาศ ดาวน์โหลด
1 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านการเงินและ... รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง และปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ 2 ตำแหน่ง

การดำเนินงาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป